Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Azre Jamaković

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Azre Jamaković

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidatkinja Azra Jamaković braniti doktorsku disertaciju na temu:

POLOŽAJ I ZNAČAJ SARADNIKA PRAVOSUĐA U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA”.

Javna odbrana će se održati dana 27.6.2024. godine u 12:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.