Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Kenana Hodžića, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat Kenan Hodžić, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

PERSPEKTIVE ENERGETSKE SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U AKTUELNIM GEOPOLITIČKIM USLOVIMA”.

Javna odbrana će se održati dana 19.6.2024. godine u 15:30 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.