Obavještenje o Konkursu Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2021 - 2022. godine

FMON

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je 19. 06. 2020. godine Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2021 - 2022. godine. 

U skladu konkursnom procedurom i tekstom konkursa, organizacione jedinice visokoškolskih ustanova svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih univerziteta uz napomene kako slijedi:

  1. Obrasce za prijavu potpisuju voditelji projekata i rukovodioci organizacionih jedinica.
  2. Pisana saglasnost slovenačkog partnera na obrascu može biti u kopiji (tj. skeniran), dok potpisi i pečat organizacione jedinice na istom obrascu moraju biti u originalu.

Kompletirane prijave sa vašeg fakulteta/akademije/instituta potrebno je dostaviti na Protokol Rektorata Univerziteta u Sarajevu (za Službu za naučnoistraživački rad; kontakt telefon 033/565-123), najkasnije do petka 25. septembra 2020. godine, do 16:00 sati, kako bismo objedinjenu dokumentaciju za prijavu Univerziteta u Sarajevu blagovremeno dostavili Ministarstvu.

Tekst Konkursa i formular za prijavu dostupni su na www.fmon.gov.ba.