Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-16-168-4/20 od 25.02.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-5-89/20 od 25.03.2020. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor akademskog osoblja

  1. Oblast Temeljne nauke veterinarske medicine - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju docent, puno radno vrijeme;