Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - nastavnika - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj: 02-1- 2367-1/20 od 14.12.2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo broj 01-28-28/20 od 23.12. 2020. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja - nastavnika

I - Za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje vanredan profesor i to: 

1. Na naučnu oblast „Politologija“ ….....................1 izvršilac (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)