Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

1

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17, 35/20 i 40/20), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-764-4/20 od 07.12.2020. godine, 02-16-766-4/20 od 07.12.2020. godine i 02-16-941-4/20 od 07.12.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-28-37/20 od 23.12.2020. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - nastavnik u zvanju vanredni profesor, 3 izvršioca -  puno radno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju i član 194. stav (1) tačka e) Statuta Univerziteta u Sarajevu. U slučaju kad se kandidati na konkurs prijavljuju prije isteka perioda na koji su birani, moraju ispunjavati uvjete navedene članom 115. Zakona o visokom obrazovanju i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

MINIMALNI UVJETI ZA IZBOR:


VANREDNI PROFESOR: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno integriranog studija.

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati trebaju da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor kako slijedi:
1.    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor i spisak projekata iz oblasti za koju se vrši izbor;

2.    ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju ne starije od šest mjeseci;

3.    listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova, kao i same knjige i radove;

4.    kandidati za izbor u zvanje vanrednog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora u slučaju da se radi o kandidatima koji ispunjavaju uvijete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani;

5.    dokazi propisani članom 193. stav (4) u slučaju da se radi o kandidatima koji ispunjavaju uvijete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani;

6.    dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu za izbor u zvanje;

7.    dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju i članom 199. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;

8.    podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;

9.    ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.


Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju i u skladu sa članom 193. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu.


Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo.


Kontakt osobe Dejan Arslanagić, mr. iur. i Amila Vejzagić, dipl. iur., telefon 033/729-158.