Šumarski fakultet

Javni konkurs za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020 – 2024.

Šumarski fakultet

Na osnovu čl. 135. stav (3) i 137. st. (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj:01/6-1402/20 od 19.06.2020. godine, Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljuje
 
JAVNI KONKURS
za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) 
Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 
za mandatni period 2020 – 2024.