Propis

Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 64. redovnoj sjednici održanoj 20. 12. 2023. godine donio Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-21-22-1/23.

Poslovnikom o radu Senata Univerziteta u Sarajevu uređuju se pitanja značajna za nesmetano i zakonito izvršavanje poslova i zadataka Senata Univerziteta u Sarajevu i to: opća pitanja u vezi sa obavljanjem poslova iz djelokruga rada Senata, prava i dužnosti članova Senata, način rada: sazivanje sjednica, materijali koji se razmatraju, način dostavljanja materijala, održavanje i tok sjednice, način odlučivanja, akti Senata, te druga pitanja u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-922/17 od 25. 01. 2017. godine sa pripadajućom dopunom.