Propis

Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Sarajevu

U skladu sa pozitivnim Mišljenjem Odbora za normativna pitanja broj: 0105-403/17 od 20. 01. 2017. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu je na 4. sjednici održanoj 25. 01. 2017. godine donio Odluku kojom se usvaja Poslovnik o rada Senata Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 01-922/17).

Poslovnikom o radu Senata Univerziteta u Sarajevu uređuju se pitanja rada Senata Univerziteta u Sarajevu, a naročito pitanja prava i obaveza članova Senata, način rada i odlučivanje, te druga pitanja od značaja za rad Senata.

***

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 28. redovnoj sjednici održanoj 27. 02. 2019. godine donio Odluku o dopuni Poslovnika o radu Senata Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-8-11/19.