Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Damira Babajića

Fakultet islamskih nauka

Broj:  VDS-4-1/22

Datum: 24. 01. 2022.

 

OBAVJEŠTENJE

 

o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr Damira Babajića

 

 

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Utjecaj islamskog vjersko-teološkog razumijevanja fenomena boli i patnje na kvalitet života osoba sa posebnim potrebama“, kandidata mr Damira Babajića, i OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

 

1. Dr Senad Mehmedinović, docent, oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijski  fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

2. Dr  dr  Orhan Jašić, docent, oblast akaida (dogmatike), tesavvufa i uporednih religija, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, član

3. Dr Adnan Silajdžić, redovni  profesor, oblast akaida (dogmatike), tesavvufa i uporednih religija, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, mentor, član

 

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

 

Projekt doktorske disertacije i Izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 23. 02. 2022. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 14:30-17:00 sati na Fakultetu islamskih nauka, ulica Ćemerlina 54.                                                    

 

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof. dr Adnan Silajdžić