Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 03-02-7429/21. od 07. 12. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-52/21 od 22.12.2021. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu, i to:

1. Naučna oblast:
- “Kriminologija”
   1 izvršilac (puno radno vrijeme)