Akademija likovnih umjetnosti

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANU DO 31.12.2019. GODINE - STOLAR / BRAVAR

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3.
www.alu.unsa.ba

Po pribavljenoj saglasnosti reseornog Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona  Sarajevo  broj; 11/05-38-11447-1/19 od 16.04.2019. g. i u skladu sa članom  6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima , agencijama, direkcijama  i upravnim organizacijama , pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine , u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači , kanton , grad ili općina , te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( Sl. novine KS br;9/19 ), Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, objavljuje


JAVNI OGLAS  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  U TRAJANU DO 31.12.2019. GODINE  


1.    Stručnog saradnika / STOLAR-BRAVAR ....................................................................1 Izvršilac.   


Pored općih uslova  utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( Službene novine FBiH , br; 22/16) kandidati treba ispunjavati i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Akademije likovnih umjetnosti , i to;


Opći uslovi;
-    Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-    Da je stariji od 18 godina,
-    Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta


Posebni uslovi;
-    Završena srednja stručna sprema ( tehničkog ili zanatskog usmjerenja )
-    Najmanje 1 ( jedna ) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Opis poslova za radno mjesto Stručni saradnik / STOLAR-BRAVAR


Priprema prostorije za izvođenje tehničkog procesa , izdaje materijale i priručni alat , izvodi tehnički proces u okviru odsjeka odnosno predmeta , vrši  konsultacije  sa nastavnikom u vezi sa tehničkim procesom rada , vraća materijale i priručni alat sa čišćenja i sređivanja , nabavlja materijale , održava i opravlja  laboratorijske strojeve i aparate , učestvuje u nastavno-naučnom radu u okviru vježbi , pomaže nastavniku u izvođenju nastavno naučnog procesa , pruža pomoć studentima, učestvuje u izradi diplomskih radova ( tehnička strana) , učestvuje u realizaciji naučno-nastavnih zadataka, priprema prostorije  za izvođenje tehničkog procesa i i izdaje materijale i stručni alat , konsultuje se sa nastavnikom u vezi sa tehničkim procesom rada.

Mjesto rada ; Akademija likovnih umjetnosti Obala Maka dizdara broj; 3 , Sarajevo


Osnovna pripadajuća neto plaća:  850  KM

Kandidati su uz  svojeručno potpisanu prijavu  na konkurs dužni priložiti ;


1.    Obavezna dokumentacija
-    Biografiju,
-    Diplomu o završenom obrazovanju,
-    Izvod iz matične knjige rođenih
-    Uvjerenje o državljanstvu ,
-    Potvrdu o radnom stažu ,


2.Dodatna dokumentacija ( nije obavezna/ dostavljaju je kandidati koji istu posjeduju/ prilaganjem iste ostvaruje se prednost u zapošljavanju )
-   Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana     porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambenooslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci)

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu treba biti originalna ili u ovjerenoj  kopiji.


Konkurs ostaje otvoren 10 (deset ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  Oslobođenje.


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  “Prijava na Konkurs za  izbor Stolara /Bravara -Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika“preporučenom  poštom na adresu ; Obala Maka Dizdara broj; 3 , 71 000  Sarajevo  ili direktno na protokol Akademije.


Dodatne informacije mogu se dobiti  pozivom na broj telefona ; 033/ 210-530


Kontakt osoba ; Sekretar Akademije