Šumarski fakultet

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos - Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), člana 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), člana 13. Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, člana 30. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu te Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-19/20 od 28.12.2020. godine, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

  • Sekretar Fakulteta - 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme