Veterinarski fakultet

JAVNI KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2019/2020. godini

Veterinarski fakultet

Na osnovu čl. 79 i 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 21. -28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta broj: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-28108-1/19 od  25.07.2019. godine, saglasnosti za raspisivanje konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01/19-35/19 od 26.06.2019. godine i Odluke Vijeća Fakulteta broj: 04-03-505-2/19 od 14.05.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, objavljuje

JAVNI KONKURS
za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ
na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2019/2020. godini