Propis

Pravilnik o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknada za rad radnih tijela koja se osnivaju na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2016. godine, donio Pravilnik o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknada za rad radnih tijela koja se osnivaju na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-8028/16.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način, uslovi i kriteriji za obrazovanje radnih tijela, komisija, savjeta, koordinacija, odbora, timova, jedinica i drugih radnih tijela (komisija) i visina novčane naknade za članove, stručna i tehnička lica komisija koje se osnivaju na Univerzitetu u Sarajevu.