Propis

Pravilnik o ekvivalenciji položenih ispita na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o ekvivalenciji položenih ispita na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-96-1/18.

Pravilnikom o ekvivalenciji položenih ispita na Univerzitetu u Sarajevu utvrđuju se postupak i kriteriji ekvivalencije položenih ispita na drugim visokoškolskim ustanovama, na Univerzitetu u Sarajevu, kao i postupak ekvivalencije položenih ispita studenata Univerziteta u Sarajevu prilikom:

a) prelaska sa jednog na drugi studijski program na istoj organizacionoj jedinici;

b) prelaska sa jedne na drugu organizacionu jedinicu;

c) prelaska sa predbolonjskog na bolonjski studij.

Obrasci izvještaja postupka ekvivalencije i zahtjeva za ekvivalenciju, čine sastavni dio ovog Pravilnika.