Propis

Jedinstveni pravilnik o radu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu

1

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 19. redovnoj sjednici održanoj 19. 09. 2019. godine donio Odluku o donošenju Jedinstvenog pravilnika o radu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-88-4/19.