Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Adise Hasković

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Zmaja od Bosne 8.
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Adise Hasković, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Modeliranje saobraćaja u bežičnim senzorskim mrežama primjenom stohastičke geometrije i višedimenzionalnih Markovljevih lanaca“, za četvrtak 09.07.2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Mr. Adise Hasković, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Modeliranje saobraćaja u bežičnim senzorskim mrežama primjenom stohastičke geometrije i višedimenzionalnih Markovljevih lanaca“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-26/20 od 27.05.2020. godine, u sastavu:

  1. Dr. Jasmina Baraković Husić – vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije
  2. Dr. Samir Čaušević – redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije
  3. Dr. Bakir Karahodža –docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije;

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
 
Sarajevo, 02.07.2020.
SEKRETAR VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA
DOC.DR. AHMED AHMIĆ