Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Shaipa Surdullia

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Jaka kompletna preslikavanja i primjena na problem  kraljica“, kandidata mr. Shaipa Surdullia, studenta III ciklusa – doktorskog studija matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Zenan Šabanac, docent na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast  „Analiza“, predsjednik komsije
  • Dr. Amela Muratović-Ribić, redovna profesorica na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast „Algebra“, mentor i član,
  • Dr. Manuela Muzika Dizdarević, docentica na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka,  uža naučna oblast „Algebra“, član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 19.05.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 09-12 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.