Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Emira Žunića

Elektrotehnički fakultet