Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja i korigirane radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Rijada Delića

Fakultet za upravu

U skladu sa odredbama člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu –doktorski studij- (broj: 01-1101-79-1/18),

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA UPRAVU U SARAJEVU

pridružena članica, izdaje:

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja i korigirane radne verzije

doktorske disertacije kandidata mr. Rijada Delića

Obavještava se javnost da se korigirana radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije (Obrazac DS9) Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat:  mr. Rijad Delić

Naziv doktorske disertacije: “Institut upravno-sudske zaštite u funkciji unaprjeđenja   

                                                   vladavine prava u Bosni i Hercegovini”

 

Sastav Komisije za pregled:

  • Doc.dr. Amel Delić, docent Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti “Upravno-pravna” – predsjednik;
  • Prof.dr. Ferid Otajagić, vanredni profesor Univerziteta u Zenici na naučnoj oblasti “Državno i međunarodno javno pravo” – mentor/član;
  • Prof.dr. Đevad Šašić, docent Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti “Menadžment i organizacija javnog sektora” – član.

Korigirana radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije (Obrazac DS9) Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Sekretarijata Fakulteta za upravu u Sarajevu, ulica Igmanska broj 40A, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.