Muzička akademija

Konkurs/natječaj za izbor dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020-2024. godina

Muzička akademija

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA  U  SARAJEVU

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17), i člana 104., 107., 110. i 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 01-2-76/3-20 od 12.02.2020. godine, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J 
za izbor dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
za mandatni period 2020-2024. godina