Institut za jezik

Konkurs za izbor u zvanje - Institut za jezik

Institut za jezik

Broj: 01/564/19                                                                                                         Datum: 10. 06. 2019. godine

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/458/19 od 25. 4. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-52/19 od od 27. 05. 2019. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisjuje 

KONKURS 
za izbor u zvanje

  
Viši stručni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i srpski jezik (Odjeljenje za historiju jezika) – 1 izvršilac.