Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-17-93/20 od 22.07.2020. godine raspisuje   

K O N K U R S

  • za izbor u naučnonastavno zvanje: docent, za naučnu oblast Poštanske tehnologije i nastavne predmete: Elektronsko poslovanje i Arhitektura računara - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom