Građevinski fakultet

Konkurs za izbor izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“

gradjevinski

Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 1441 /17 od 22.02.2017. godine, te Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-417-2/18 od 11.04.2018. godine

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

PONOVLJENI KONKURS

 

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti za izbor:

Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”SlužbenenovineKantonaSarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

  •           diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

 

Kandidat je obavezan u svojoj prijavi navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje,u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

 

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

 

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanjeza izborni period utvrđen Zakonom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30,  71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.