Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

                
Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj:  02-1- 861  -1/19 od 26.06.2019. g. i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo br.01-24-113/19  od  17.07.2019.godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja