Obavještenje o održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Belme Pehlivanović

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE    

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Belme Pehlivanović mr.ph. pod nazivom:

„Ispitivanje utjecaja kurkumina i kombinacije kurkumina i rosuvastatina na lipidne parametre i njihovi pleiotropni učinci na in vitro/in vivo modelu“

dana 16.07.2020.godine u 12.00 sati u Amfiteatru Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.