Istraživanje i saradnja

Infrastruktura

U sastavu fakulteta, akademija i instituta djeluju laboratorije, centri i instituti kako slijedi:

 

Grupacija tehničkih nauka

 

Građevinski fakultet

Institut za materijale i konstrukcije;
Institut za geotehniku i geologiju;
Institut za hidrotehniku;
Institut za saobraćajnice i
Institut za geodeziju i geoinformatiku

 

Elektrotehnički fakultet

Laboratorija za električne mašine
Laboratorija za softver inženjering
Laboratorija za vještačku inteligenciju i bioinformatiku
Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za računarske sisteme
Laboratorija za električna mjerenja,
Laboratorija za robotiku,
Laboratorija za procesnu automatiku i distribuirano upravljanje,
Laboratorija za elektoniku,
Laboratorija za automatiku,
procesiranje signala i robotiku,
Laboratorija za radio-komunikacije,
Laboratorija za IOT i M2M komunikacione arhitekture i protokole,
Laboratorija za digitalnu forenziku.

 

Arhitektonski fakultet

Institut za arhitekturu i urbanizam
Laboratorija za fiziku zgrade
Računski centar

 

Grupacija humanističkih nauka

 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Institut za sport

 

Filozofski fakultet

Psihološki laboratorij
Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA)
Centar za permanentno akademsko usavršavanje i cjeloživotno učenje u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Centar za psihološka istraživanja
Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje (CPIES) u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Centar za pružanje stručnih usluga prevođenja, tumačenja i lektoriranja u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Centar za moderne jezike
Znanstveno-istraživački inkubator – ZINK

Institut za arheologiju u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Institut za istraživanja književnosti u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Institut za književnost
Institut za lingvistička istraživanja u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centra NIRSA)
Institut za psihološka istraživanja u okviru Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA)
Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu

 

Katolički bogoslovni fakultet

Teološko-katehetski institut u Mostaru

 

Institut za jezik

Odjeljenje za standardni jezik
Odjeljenje za historiju jezika
Odjeljenje za dijalektologiju
Odjeljenje za leksikografiju

 

Orijentalni institut

Historijsko odjeljenje
Filološko odjeljenje
Odjeljenje za orijentalno-islamsku kulturu i bliskoistočne studije

 

Grupacija društvenih nauka

 

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Laboratorija za forenziku
Institut za naučnoistraživačku djelatnost Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – „Criminal East“

 

Pravni fakultet

Kriminološki institut
Institut za ljudska prava
Opći seminar za građansko pravo
Seminar za pravnu historiju i komparativno pravo

 

Ekonomski fakultet

Centar za međunarodnu saradnju
Centar za menadžment i informacione tehnologije (MIT Centar)
E- net centar
Centar za razvoj nastavnog osoblja
Centar za razvoj karijere studenata
Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem

Centar za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije
Centar za poslovno pravo
Bibliotečko informacioni centar
Ekonomski institut

 

Fakultet političkih nauka

CESI Centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama
Centar za javne politike EU Univerziteta u Sarajevu
Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka

 

Grupacija medicinskih nauka

 

Medicinski fakultet

Laboratorij za patološku i patohistološku dijagnostiku

Laboratorij za imunohisohemiju

Laboratorij za mikrobiologiju i parazitologiju

Laboratorij za citogenetiku

Laboratorij za molekularnu medicinu

Centar za humanu genetiku

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Institut za morfološke neuke i genetiku

Institut za fiziološke nauke i biohemiju

Institut za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Institut za javno zdravstvo i preventivnu medicinu

Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju

 

Stomatološki fakultet sa klinikama

Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju;

Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju;

Klinika za oralnohirurške discipline;

Klinika za ortodonciju;

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju;

Klinika za stomatološku protetiku.

 

Farmaceutski fakultet

Edukacijski centar Farmaceutskog fakulteta

 

Veterinarski fakultet

Laboratorij za toksikološke analize

Laboratorij za bakteriologiju i mikologiju

Laboratorij za parazitologiju

Laboratorij za TSE

Odjeljenje za akvakulturu

Odjeljenje za pčelarstvo

Laboratorij za epidemiologiju i ekonomiku i analizu

Laboratorij za patologiju

Laboratorij za virusologiju i serologiju

Laboratorij za analizu stočne hrane

Laboratorij za ispitivanje hemijskih i bioloških rezidua i kvaliteta živežnih namirnica

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja živežnih namirnica, stočne hrane i predmeta opće upotrebe

Laboratorij za kontrolu radioaktivnosti

Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti peradi i kunića

Laboratorij za dijagnostiku virusnih bolesti peradi i kunića

Laboratorij za andrologiju i ginekologiju

Laboratorij za mastitise

Laboratorij za genetiku

Laboratorij za molekularnu biotehnologiju

Zavod za morfologiju

Zavod za epizootiologiju

Zavod za zootehniku i peradarstvo

Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne sredine

Centar za ispitivanje i kontrolu lijekova i toksikološke analize

Centar za kontrolu zdravlja životinja

Centar za kontrolu živežnih namirnica, stočne hrane i zaštitu životne sredine

Centar za peradarstvo i kunićarstvo

Centar za reprodukciju i genetiku

Institut Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Klinike Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka

 

Šumarski fakultet

Laboratorija za šumsko sjemenarstvo

Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju

Laboratorija za molekularna istraživanja

Laboratorija za fiziologiju, pedologiju i hemiju
Institut za šumarstvo


 

Prirodno-matematički fakultet

Laboratorija za istraživanje i zaštitu endemičnih resursa
Fizikalni praktikum
Praktikum metodike nastave fizike
Laboratorija za fiziku metala
Laboratorija za poluprovodnike
Viši fizikalni praktikum
Laboratorija za elektroniku
Laboratorij za vodu i zrak
Laboratorij za metale
Laboratorij za anorgansku i bioanorgansku hemiju
Laboratorij za prirodne produkte
Centar za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić
Centar za ihtiologiju i ribarstvo
Centar za GIS
Institut za regionalno i prostorno planiranje
Mineraloško-petrografska zbirka

Računski centar

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Na Institutu za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje djeluju:

Laboratorija za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Laboratorija za poljoprivrednu botaniku i fiziologiju bilja

Na  Institutu  za zootehniku djeluju:

Laboratorija za stočarstvo i oplemenjivanje životinja

Laboratorija za hranu i ishranu životinja

Laboratorija za etologiju domaćih životinja

Laboratorija za molekularnu i konzervacijsku genetiku

Laboratorija za akvakulturu i ribarstvo

Laboratorija za zoologiju i anatomiju i fiziologiju domaćih zivotinja

Na Institutu za voćarstvo, vinogradarstvo i hotikulturu djeluju:

Laboratorija za voćarstvo, vinagradarstvo i hortikulturu

Laboratorija za citogenetiku i molekularnu biologiju

Na Institutu za zaštitu bilja djeluju:

Laboratorija za zaštitu bilja

Laboratorija za mikrobiologiju

Na Institutu za primjenjenu hemiju, pedologiju, ishranu bilja i melioracije djeluju:

Laboratorija za pedologiju, melioracije

Laboratorija za ishranu biljaka i fertilizaciju

Laboratorija za hemiju i biohemiju

Na Institutu za ekonomiku poljoprivredne i prehrambene industrije djeluju:

Laboratorija za informatiku i statistiku

Na Institutu za prehrambene tehnologije djeluju:

Laboratorija za mljekarstvo

Tehnološka laboratorija za MRJGI

Laboratorija za tehnologiju vrenja

Laboratorija za prehrambene tehnologije

Laboratorija za tehnologiju meda i pčelinjih proizvoda

Na Institutu za poljoprivrednu tehniku djeluju:

Laboratorija za poljoprivredne mašine

 

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku

Laboratorija za citogenetiku i genotoksikologiju

Laboratorija za forenzičku genetiku

Laboratorija za GMO i biosigurnost hrane

Laboratorija za humanu genetiku

Laboratorija za molekularnu genetiku prirodnih resursa

Centar za genomiku

 

Grupacija umjetnosti

 

Akademija scenskih umjetnosti

Otvorena scena Obala

 

Muzička akademija

Centar za muzičku edukaciju

Institut za muzikologiju

Servis za podršku i razvoj akademske karijere nastavnog osoblja studenata Muzičke akademije