Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Adnana Muslije

Fakultet za upravu

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA UPRAVU

----pridružena članica----


O B J A V LJ U J E

da će mr. Adnan Muslija, magistar ekonomije, dana 05.06.2020. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:
 
“Aplikacija principa dobrog upravljanja državnom upravom u funkciji unapređenja direktnih stranih investicija kao faktora ekonomskog razvoja sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”,
 
pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr. Merdža Handalić Plahonić - docent, “Teorijska ekonomija i finansije” naučna oblast –  PREDSJEDNIK;
  2. Prof. dr. Sahrudin Sarajčić, redovan profesor, “Finansije” naučna oblast – ČLAN/MENTOR; 
  3. Doc. dr. Ademir Abdić – docent, “Kvantitativna ekonomija” naučna oblast – ČLAN;
  4. Doc. dr. Đevad Šašić, docent, “Menadžment i organizacija javnog sektora” naučna  oblast –  ČLAN;
  5. Doc. dr. Amel Delić – docent, “Upravno-pravna” naučna oblast –  ČLAN.

Odbrana doktorske disertacije održat će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 09:30 sati.

U skladu sa Zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-4957/20 od 18.05.2020. godine i broj: 01-10-2/20 od 20.05.2020. godine, odbrana doktorske disertacije održaće se u prisustvu komisije, zapisničara i kandidata Adnana Muslije, uz poštivanje epidemioloških mjera. 

Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim danom od 8,00 - 16,00 sati.