Medicinski fakultet

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ pod nazivom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini

Medicinski fakultet

Na osnovu članova 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17),  članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, saglasnosti Senata na Reformisani Curriculum trećeg ciklusa – doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ br. 01-322/18 od 28. 03. 2018. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-7146/18 od 10. 10. 2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa br. 01-1035-44/18, Prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa br. 11/05-38-34098-5/18 od 07. 11. 2018. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

KONKURS
za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ 
pod nazivom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini