Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za upis kandidata na interdisciplinarni studij III ciklusa (doktorski studij) iz oblasti društvenih nauka u akademskoj 2018/2019. godini

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), člana 24. i 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Nastavnog plana i programa trećeg ciklusa “Interdisciplinarnog doktorskog studija, istraživačko područje:društvene nauke, istraživačko polje: politologija, sociologija, sigurnosne i mirovne studije, socijalni rad i komunikologija“ broj: 01-4464/16 od 29.06.2016. godine, saglasnosti Senata Univerziteta za raspisivanje konkursa broj: 01-399/18 od 25.04.2018. godine i broj: 01-1093-20/18 od 28.11.2018. godine, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-36115-4/18 od 07.11.2018. godine, te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-159/18 od 17.07.2018. godine o cijeni doktorskog studija, Fakultet političkih nauka u Sarajevu objavljuje naknadni:

    
KONKURS
za upis kandidata na interdisciplinarni studij III ciklusa (doktorski studij) iz oblasti  društvenih nauka u akademskoj 2018/2019. godini