Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/101 27. 2. 2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-5-84/20 od 25. 3. 2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor

Konkursi za izbor/napredovanja u akademsko naučnonastavno zvanje, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17. ) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine    
               

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA (predmeti: Pedagoška psihologija 1, 2, 3 i 4), i PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: OPĆA PSIHOLOGIJA (predmeti: Opća psihologija 1 i 2) na Odsjeku za pedagogiju.

                                                                                                         1 izvršilac, puno radno vrijeme