Pedagoški fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI  FAKULTET   SARAJEVO

Na osnovu Odluke Vijeća  Fakulteta Univerziteta u Sarajevu–Pedagoškog fakulteta, broj:01-1830/19 od 22. 11. 2019. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-38-14/19 od 23. 12. 2019.  godine, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-41477-15/21 od 18. 11. 2021. godine, raspisuje se:

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 

  1.   Nastavnika u   zvanju  docenta za naučnu oblast Informatika i obrazovne tehnologije

                                                                                                                     1 izvršilac –puno radno vrijeme;