Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

                           UNIVERZITET U SARAJEVU                        

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-1624/21. od 09. 03. 2021.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-63/21 od 31.03.2021.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

  1. Naučna oblast:

- “Kriminalistika”                             

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)