Novi projekat GCSEE/ERMA o pravima djece migranata i izbjeglica

Centar za interdisciplinarne studije

Početak augusta 2020. godine za GCSEE/ERMA je označio početak provođenja novog i interesantnog projekta pod nazivom Djeca u migracijama u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj dvogodišnji projekat će se provoditi uz velikodušnu podršku Globalnog kampusa ljudskih prava i švedske fondacije Right Livelihood, a ima za cilj da doprinese jačanju obrazovanja o pravima djeteta u kontekstu migracija u skladu sa međunarodnim pravom, kao i da utječe na razvijanje i da aktivno podstiče akademska istraživanja u ovoj oblasti. Osim toga, kroz ovaj projekat GCSEE/ERMA planira da obuči osobe koje rade sa djecom na terenu, kao i da izgradi nove i ojača postojeće mreže eksperata i zagovarača prava djece migranata i izbjeglica. 

S obzirom na kapacitet GCSEE/ERMA akademskog programa, primarni ciljevi projekta su, svakako, proizvodnja visokokvalitetnog istraživanja i širenje znanja o ključnim pitanjima i izazovima u vezi sa pravima djece koja migriraju kroz Jugoistočnu Evropu među studentima ljudskih prava, članovima akademske zajednice, relevantnim nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka i u široj javnosti. U tom smislu, GCSEE/ERMA je u julu objavio poziv za dostavljanje prijedloga članaka koji će biti objavljeni u publikaciji Djeca u migracijama: perspektive iz Jugoistočne Evrope u maju 2022. godine. Ovaj poziv bio je otvoren samo za GCSEE/ERMA mrežu eksperata, koja uključuje ne samo profesore i studente na njenom akademskom programu već i profesore i studente na postdiplomskim studijima na jedanaest partnerskih univerziteta u regionu. Nakon selekcije autori najboljih prijedloga bit će pozvani da pristupe provođenju istraživanja čije će preliminarne nalaze i radne verzije svojih radova predstaviti na jednodnevnoj konferenciji u Sarajevu na proljeće. 

Bitan dio ovog projekta je širenje znanja o pravima djece u migracijama, kao i osnaživanje mreže ljudi koji kroz svoj rad svakodnevno dolaze u kontakt sa djecom migrantima i izbjeglicama. Članica GCSEE/ERMA tima sa ekspertizom u oblasti prava djeteta će dizajnirati i provesti četiri jednodnevne obuke o pravima djece migranata i izbjeglica za novu generaciju studenata GCSEE/ERMA programa, kao i za širi krug profesionalaca i pružalaca usluga djeci migrantima i izbjeglicama i to, u prvom planu, za sve zainteresirane predstavnike državnih vlasti i službenike organizacija civilnog društva koji rade sa djecom na terenu. Imajući u vidu ozbiljne poteškoće da se djeci migrantima i izbjeglicama pruži zaštita i omogući pristup osnovnim pravima u Bosni i Hercegovini, ove obuke će svakako unaprijediti kapacitete lokalnih aktera da na adekvatan način i u skladu sa međunarodnim standardima aktivno zagovaraju i štite prava djece sa kojom rade. 

Ključni partner Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu na ovom projektu bit će druga GCSEE/ERMA koordinirajuća akademska ustanova, Univerzitet u Bolonji, čija se uloga velikim dijelom ogleda u angažiranju stručnjaka za provođenje istraživanja i sudjelovanju u uredništvu za objavljivanje akademskih članaka. Drugi akademski partneri GCSEE/ERMA će sudjelovati u projektu kroz uključivanje njihovog nastavnog osoblja sa odgovarajućom stručnošću. Također, važan projektni partner bit će ERMA Alumni mreža, imajući u vidu da se među bivšim studentima GCSEE/ERMA programa nalazi veliki broj stručnjaka koji u svojim državama aktivno rade na unapređenju i zagovaraju poštovanje prava djeteta.