Fakultet islamskih nauka

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, Odluke Vijeća br: 03-03-37- 1018/19 od 03.10.2019. godine,  saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku, broj: 05-03-2-4723-3/19 od 31.10.2019. godine i Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-32-116/19 od 30.10.2019. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje