Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/461 od 20. 12. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1-28/20  od 29. 1. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor