Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amre Banda, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma“ kandidatkinje Amre Banda, MA više asistentice na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentice III ciklusa – doktorskog studija geografije na Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. sc. Goran S. Jović, doktor geografskih nauka, redovni profesor Katedre za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, uža naučna oblast: „Turistička geografija“ predsjednik,
  • Dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić, doktor geografskih nauka, redovni profesor Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uža naučna oblast: „Turizam“, mentor-član,
  • Dr. sc. Nusret Drešković, doktor geografskih nauka, redovni profesor Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Fizička geografija“, i „GIS“, mentor-član

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 28.04.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.