Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića

Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića

Na zajedničkoj komemorativnoj sjednici Rektorata Univerziteta u Sarajevu i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanoj 16. oktobra 2020. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, članovi porodice, prijatelji, kolege i predstavnici akademske zajednice oprostili su se od uvaženog prof. dr. Mustafe Memića, profesora Prirodno-matematičkog fakulteta i dekana Fakulteta u mandatnom periodu 2016–2020. godine.

U ime Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu skupu se obratila prof. dr. Nevzeta Ljubijankić, rukovoditeljica Odsjeka, te se osvrnula na značajan doprinos prof. dr. Mustafe Memića razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta i na saradnju sa njim.
„Profesor Mustafa Memić je bio sjajan hemičar i sjajan nastavnik, izuzetno cijenjen među studentima i kolegama. Prirodno-matematički fakultet smatrao je svojom drugom kućom i tako se ophodio. Bio je asistent, profesor, mentor, kolega, šef, dekan. Bio je nenametljiv, ali snažan autoritet, profesionalan, skroman i velikodušan čovjek“, navela je profesorica Ljubijankić.

Od prof. dr. Mustafe Memića oprostio se i prof. dr. Nusret Drešković, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Govoreći o profesoru Memiću kao profesoru, rukovodiocu ali i o njegovom akademskom radu, dekan Drešković je istakao da je profesor Memić bio nenametljiv, skroman i velikodušan čovjek sa brojnim vrlinama, te dodao da odlazak profesora Memića predstavlja nenadoknadiv gubitak za kolektiv Prirodno-matematičkog fakulteta. Naglasivši impozantan akademski rad profesora Memića, naveo je da je posebno imao veliko strpljenje i poštovanje za mlade ljude, studente, te da je neizmjerna podrška koju je pružao radu kolega.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, tokom svog obraćanja skupu istakao je da profesora Memića i Univerzitet u Sarajevu povezuje mnogo toga. 
„Profesor Memić je svoj život posvetio Univerzitetu i Prirodno-matematičkom fakultetu. Živio je životom poštenog čovjeka. Bio je posvećen porodici i poslu. Volio je Prirodno-matematički fakultet i bio je predan i pravedan u obavljanju funkcije dekana“, naveo je rektor Škrijelj. Također, dodao je i da je profesor Memić dao veliki doprinos odbrani naše države. Naglasivši posvećenost s kojom je profesor Memić obučavao diplomante, magistrante i doktorante, rektor Škrijelj je istakao da će njegovim odlaskom laboratorije hemije pretrpjeti težak gubitak. 
„Ono što kao obaveza ostaje nama, Univerzitetu, jeste da ne zaboravimo njegovu čestitost, predanost poslu i ljubav prema Fakultetu i porodici i da ga pamtimo po dobru koje je zaslužio i ostavio iza sebe“, naglasio je rektor Škrijelj.

Prof. dr. Mustafa Memić je zvanje diplomiranog inženjera hemije stekao na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na kojem je završio i postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju. 
Bio je stručni saradnik u Centru za istraživanje i razvoj novih metala, asistent na Katedri za analitičku hemiju Odsjeka za hemiju PMF-a, viši asistent za naučnu oblast analitička hemija na Odsjeku za hemiju, docent za naučnu oblast analitička hemija na Odsjeku za hemiju, vanredni profesor za istu oblast i od 2016. godine bio je redovni profesor.
Bio je aktivan član Organizacionog odbora i Naučnog odbora za organizaciju 1. i 2. Kongresa hemičara i tehnologa BiH, član Društva hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, član redakcijskog odbora „Glasnika hemičara i tehnologa BiH“, saradnik iz oblasti mjeriteljstva u Institutu za mjeriteljstvo BiH, član radne grupe za okolinu u Tehničkom komitetu Instituta za standardizaciju BiH, saradnik Instituta za akreditaciju BiH u svojstvu eksperta-ocjenjivača, predsjednik Skupštine Društva hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, šef Odsjeka za hemiju PMF-a, voditelj postdiplomskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad Prirodno-matematičkog fakulteta i od 1. oktobra 2016. godine dekan Prirodno-matematičkog fakulteta.
Objavio je više od 20 originalnih naučnih radova u priznatim publikacijama, te učestvovao na više međunarodnih naučnih i stručnih skupova na kojima je kao autor i koautor predstavio 18 radova čiji su sažeci objavljeni u zbornicima. Kao koautor i autor napisao je tri recenzirana univerzitetska udžbenika, te učestvovao u realizaciji triju međunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Bio je član naučnog i organizacionog odbora za organizaciju triju domaćih kongresa sa međunarodnim učešćem. Bio je recenzent triju univerzitetskih udžbenika, kao i devet naučnih radova u referentnim časopisima. 
Imao je bogato nastavno-pedagoško iskustvo u radu na više fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posebno uspješne rezultate pokazao je u radu sa studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u realizaciji nastave iz većeg broja predmeta u oblasti analitičke hemije. Bio je mentor za dvije uspješno odbranjene doktorske disertacije, velikog broja magistarskih radova i završnih radova drugog ciklusa studija, kao i završnih radova prvog ciklusa studija i diplomskih radova. 
 

Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića
Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića
Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića
Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića
Akademska zajednica se oprostila od prof. dr. Mustafe Memića