Filozofski fakultet

KONKURS ZA IZBOR DEKANA (rukovodioca organizacione jedinice) UNIVERZITETA U SARAJEVU - FILOZOFSKOG FAKULTETA

Filozofski fakultet

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17., 35/20., 40/20. i 39/21.), člana 104., 110. i 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog Fakulteta, broj: 02-01/382 od 19. 10. 2021. godine, Vijeće Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta o b j a v l j u j e

 

KONKURS

ZA IZBOR DEKANA

(rukovodioca organizacione jedinice)

UNIVERZITETA U SARAJEVU - FILOZOFSKOG FAKULTETA

 

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.