Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/291, 02-01/297 i 02-01/298 od 20. 9. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-32-115/19 od 30. 10. 2019. godine, 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
OBJAVLJUJE
K O N K U R S
za izbor