Poziv za dostavljanje radova za zbornik radova: Podučavanje i učenje u online okruženju

UNSA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA

PODUČAVANJE I UČENJE U ONLINE OKRUŽENJU

- primjeri dobre prakse u online nastavi na Univerzitetu u Sarajevu -

Za sve naše nastavnike i saradnike kreativce koji ulažu iznimne napore u oblasti obrazovnog rada, te na kreativan način rješavaju probleme sa kojima se suočavaju želimo dati prostor da ih podijele sa obrazovnom zajednicom.

Pandemija COVID_19 je za sve nastavnike i profesore širom svijeta jedinstveni tranfsormativni izazov, jedan od onih za koje nema uputa u priručnicima koji bi nas vodili u adektvatne odgovore. Nastavnici su u zadnjih godinu dana morali dizajnirati odgovore kako podučavati i održavati kvalitetno učenje, uzimajući u obzir specifični kontekst u kojem su se zatekli oni, njihovi studenti, društvo i ekonomija. Učenje i podučavanje na daljinu je već bilo jednim dijelom sastavni dio nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu. COVID-19 je ovaj oblik nastave učinio obaveznim gotovo preko noći. Također nam je pokazao da je ovaj oblik nastavnog procesa moguć i dao nam priliku da uvidimo sve koristi koje je ovaj oblik nastave donio u smislu unapređenja studentskog iskustva učenja. 

Sigurni smo da je ova situacija probudila kreativnost naših nastavnika i saradnika, kao i otvorila brojna pitanja, te potakla na razvoj novih praksi i pristupa učenju i podučavanju. Naučili smo puno lekcija i razvili nove vještine. 

Sa ciljem predstavljanja stručnoj i široj javnosti postojećih dobrih praksi u obrazovnom radu na fakultetima i akademijama, a sa jasnim opredjeljenjem davanja prioriteta dobrim praksama iz nastave proteklih godinu dana, pozivamo nastavnike, saradnike, ali i studente da dostave radove koji prezentiraju primjere dobrih praksi, odnosno djelotvorne modele kroz primjenu konkretnih metoda i tehnika, gdje nastavnici i pedagozi koriste svoju kreativnost u radu sa studentima ne oslanjajući se nužno na sredstva iz budžeta.

Cilj objavljivanja zbornika radova je ukazati na postojanje dobrih praksi koje počivaju na izuzetnom angažmanu i kreativnosti pojedinaca, koji žele podijeliti naučene lekcije o online učenju i podučavanju, uključujući izazove sa kojima se suočavaju nastavnici i studenti u iznenadnom prelasku na učenje na daljinu. 

Svrha zbornika radova je da ponudi ideje - alate nastavnicima - pedagozima širom zemlje za unapređenje rada.

Teme koje možete obraditi:

  • Planiranje i programiranje online nastave
  • Izbor metoda i tehnika učenja i podučavanja
  • Okruženje za učenje i podučavanje
  • Vrednovanje i ocjenjivanje studentskih postignuća
  • Suradnja za zajednicom
  • Motivacija, interakcija i dobrobit studenata i nastavnika
  • Razvoj nastavnih planova i programa

Radovi trebaju biti napisani na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku na papiru formata A4 sa proredom 1.5, fontom Times New Roman i veličinom slova 12, koristeći MicrsoftWord ili OpenOffice programe za obradu teksta. Obim rada je maksimalno 8 stranica. Autori se pozivaju da koriste metod studije slučaja. Rok za predaju radova je 30. 07. 2021.  godine, a dostavljaju se na adresu sasa.madacki@unsa.ba. Radovi se ne honoriraju. Zbornik radova će biti indeksiran u bazi podataka CEEOL.