Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Sandre Kobajica, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Sandre Kobajica, MA na temu: ”KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI” stavlja na uvid javnosti

KANDIDATKINJA: Sandra Kobajica, MA
ZAPOSLENA: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI”

KOMISIJA:

  1. Dr. Muhamed Budimlić doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik;
  2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor;
  3. Dr. Dina Bajraktarević Pajević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 18.01.2021.