Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Mirsada Čizmića, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidat Mirsad Čizmić, MA branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Javne nabavke u upravnom postupku sa osvrtom na sudsku zaštitu“

Odbrana doktorske disertacije održat će se Online, u četvrtak, 16.07.2020. godine sa početkom u 11:00 sati 

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA