Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Stelle Filipović Šango, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidatkinja Stella Filipović Šango, MA braniti doktorsku disertaciju na temu: 
”FENOMEN SAMOUBOJICA U UVJETIMA SUVREMENOG TERORIZMA”. 

U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 14.04.2021. godine u 10:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.