Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata Damira Katice, mr. iur.

Pravni fakultet

Sarajevo, 04.10.2022.

 

 

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata Damira Katice, Mr iur. pod naslovom „Krivično djelo teške krađe u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine“ za

četvrtak, 06.10.2022. godine u 13:00 sati.

 

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije kandidata Damira Katice, Mr iur. pod naslovom „Krivično djelo teške krađe u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-83/21 od 24.02.2021. godine, u sastavu:

  1. prof. dr Amila Ferhatović, predsjednica
  2. prof. dr Borislav Petrović, mentor i član
  3. prof. dr Dragan Jovašević, član

 

Prezentacija radne verzije navedenog naslova će se održati online, putem Microsoft Teams-a. Obavještenje o prezentaciji radne verzije oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta.

                                                                                             

Služba za nastavu i studentska pitanja

Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija