Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Darke Soldata, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-246/21

Sarajevo, 16.02.2021. godine

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a) Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b) korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Darke Soldata, MA zaposlenog na poziciji: stručni saradnik - pravnik u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

II - Naziv doktorske disertacije:

„Međunarodno privatnopravni aspekti međunarodne otmice djeteta“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. dr Džamna Duman, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Porodično pravo, predsjednica
  2. dr Edin Muminović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Međunarodno privatno pravo, mentor i član
  3. dr Almedina Šabić Učanbarlić, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Građansko pravo i građansko procesno pravo, članica

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 17.02.2021. do 18.03.2021. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu