Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/539 od 7. 12. 2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-28-26/20 od 23. 12. 2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor