Fakultet za saobraćaj i komunikacije

JAVNI KONKURS za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Na osnovu čl. 135. stav (3) i 137. st. (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1105/19.) od 24.05.2019. godine), Vijeće Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023.