Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Faruka Zejnulahija

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Teorija brojeva u nastavi matematike za nadarene učenike: funkcija najveći cijeli dio“, kandidata mr. Faruka Zejnulahija, studenta III ciklusa - zajedničkog doktorskog studija “Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju”, smjer Matematika u obrazovanju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Almasa Odžak, vanredna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti “Analiza” i “Teorija brojeva”, predsjednica
  • Dr. Muharem Avdispahić, dr.h.c., redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti “Analiza” i “Teorija brojeva”, mentor,
  • Dr. Hasnija Nurković, vanredna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor humanističkih nauka iz područja Pedagogije, naučna oblast “Pedagogija”, članica,
  • Dr. Dženan Gušić, vanredni profesor na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti “Analiza” i “Teorijska kompjuterska nauka”, rezervni član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 14.10.2019. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.